ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี

02ตรวจสอบบัญชี

การให้บริการตรวจสอบบัญชีเป็นการให้บริการที่เกิดขึ้น ประจำในแต่ละปี หรือประจำรอบบัญชีของแต่ละบริษัท

การให้บริการตรวจสอบบัญชีเป็นการให้บริการที่เกิดขึ้นประจำในแต่ละรอบบัญชีของแต่ละบริษัท

โดยทางสำนักงานจะปฎิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ทางสภาวิชาชีพ กำหนดแนวทางปฎิบัติไว้ เพื่อนำมาพิจารณาขอบเขตของการปฎิบัติงาน ตรวจสอบบัญชีให้แก่ทางลูกค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ รวมทั้งปริมาณเอกสารของลูกค้า เป็นต้น

ขั้นตอนในการปฎิบัติงานกับลูกค้า

1

Step 1

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้ประกอบการ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อขอทราบข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ เพื่อนำมาประเมินเบื้องต้นว่าจะสามารถปฎิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานและแนวทางของสภาวิชาชีพบัญชีที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ เพื่อจะนำไปสู่ขั้นตอนการรับงานตรวจสอบบัญชีต่อไป

2

Step 2

จัดทำหนังสือตอบรับงานให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการยืนยันการใช้บริการ

3

Step 3

เจ้าหน้าที่นัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ เพื่อเข้าไปปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

4

Step 4

เมื่อถึงวันนัดหมาย เจ้าหน้าที่จะเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

5

Step 5

เมื่อการตรวจสอบบัญชีสิ้นสุดลง เจ้าหน้าที่จะทำรายงานการตรวจสอบบัญชี เพื่อส่งมอบให้กับผู้ประกอบการ

 1430
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์