เกี่ยวกับเรา

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2547 โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า

โดยอาศัยบทบาทในการทำหน้าที่เป็นสำนักงานบัญชี ที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการบัญชีและภาษี

ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาต่อ ผู้ประกอบการ sme ให้จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาในการวางแผนภาษีในการดำเนินธุรกิจ

ปรึกษาในการวางแผนภาษี

บริการของเรา

01จัดทำบัญชี

มีขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ ดังนี้

  • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีชนิดต่าง ๆ เช่น ภ.ง.ด 1, 3, 53
  • ยื่นแบบประกันสังคมรายเดือน
  • ปิดงบการเงินประจำปี
  • ยื่นงบการเงิน และรายชื่อผู้ถือหุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • ยื่นงบการเงิน และแบบ ภ.ง.ด. 50 ต่อกรมสรรพากร
02ตรวจสอบบัญชี

การให้บริการตรวจสอบบัญชีเป็นการให้บริการที่เกิดขึ้น ประจำในแต่ละปี หรือประจำรอบบัญชีของแต่ละบริษัท

สำนักงานบัญชีการให้บริการตรวจสอบบัญชีเป็นการให้บริการที่เกิดขึ้นประจำ ในแต่ละรอบบัญชี ของแต่ละบริษัท

โดยทางสำนักงานบัญชีจะปฎิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ทางสภาวิชาชีพ กำหนดแนวทางปฎิบัติไว้ เพื่อนำมาพิจารณาขอบเขตของการปฎิบัติงาน ตรวจสอบบัญชีให้แก่ทางลูกค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ รวมทั้งปริมาณเอกสารของลูกค้า เป็นต้น

Why Choose Us?

ทำไมต้องใช้บริการกับ
ปรึกษาภาษี

ใส่ใจ ดูแล ภาษี SME

เรายินดีให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้การดำเนินธุรกิจหมดกังวลเรื่องภาษี อีกต่อไป

นัดหมายได้อย่างสบาย

สอบถามหรือขอคำขี้แนะในด้านภาษีได้อย่าง ง่ายดาย เพราะสำนักงานของเราตั้งอยู่ที่ ใจกลางเมือง

ใกล้ไกล ก็ไปหา

เรามีบริการรับส่งเอกสารถึงที่ทำงาน / ที่พักอาศัย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินงาน

โดดเด่นด้านค่าบริการ

ค่าบริการของเราคิดในลักษณะรวมเบ็ดเสร็จ ฟรี ค่าบริการรับ-ส่งเอกสาร รวมทั้งบริการยื่นเสียภาษี

โปรโมชั่นล่าสุด

เสียงตอบรับจากลูกค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์