ราคาค่าบริการ

ราคาค่าบริการ

1. ค่าบริการจัดทำบัญชี

โดดเด่นด้านค่าบริการ ด้วยการคิดแบบเหมารวมครั้งเดียว โดยที่ไม่คิดค่ายื่นภาษี หรือค่ารับ-ส่งเอกสารเพิ่มเติม ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายจิปาถะ อื่น เช่น ค่าบริการปิดงบการเงิน หรือ แม้แต่ค่าเครื่องเขียนสำนักงาน โดย เรา มีตัวเลือกค่าบริการจัดทำบัญชีรายเดือนให้คุณเลือกตามความเหมาะสมของธุรกิจ ดังนี้
CHIOCE A B C D
ค่าบริการ 2,000 บาท 2,000 – 6,000 บาท 6,000 -9,000 บาท 9,000 – 15,000 บาท
ปริมาณบิลการค้า / เดือน 0-100 ใบ 101-400 ใบ 401-600 ใบ 601-1,000 ใบ
จัดทำสมุดรายวัน 5 เล่ม
จัดทำงบทดลองรายเดือน
ยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยื่นแบบประกันสังคม
ค่าบริการขึ้นทะเบียนแรกเข้ากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คิดค่าบริการตามชั่วโมงการทำงานจริง คิดค่าบริการตามชั่วโมงการทำงานจริง
ค่าบริการจัดทำแบบ ภงด.50 , 51 คิดค่าบริการตามชั่วโมงการทำงานจริง คิดค่าบริการตามชั่วโมงการทำงานจริง
ค่าบริการจัดทำแบบ กท.20 ก , 26 ก คิดค่าบริการตามชั่วโมงการทำงานจริง คิดค่าบริการตามชั่วโมงการทำงานจริง
ค่าบริการจัดทำแบบ ภงด.1ก / จัดทำหนังสือรับรองสรุปเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของพนักงาน คิดค่าบริการตามชั่วโมงการทำงานจริง คิดค่าบริการตามชั่วโมงการทำงานจริง
ค่าบริการจัดทำแบบภาษี ภงด.90 ,91, 94 คิดค่าบริการตามชั่วโมงการทำงานจริง คิดค่าบริการตามชั่วโมงการทำงานจริง
ค่าบริการชี้แจงตอบข้อซักถามกับหน่วยงานราชการ (ถ้ามี) คิดค่าบริการตามชั่วโมงการทำงานจริง คิดค่าบริการตามชั่วโมงการทำงานจริง ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ฟรี ปีละ 2 ครั้ง
หมายเหตุ : ในกรณีที่จำนวนบิลการค้า อยู่ในช่วงจำนวนที่กำหนดไว้ตอนทำข้อตกลงบริการจัดทำบัญชี อัตราค่าบริการจัดทำบัญชีจะเป็นราคาคงที่รายเดือนทุกเดือน แต่ถ้าจำนวนบิลการค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญติดต่อกันเกิน 2 เดือน ค่าบริการจะปรับตามช่วงของราคาที่เป็นจริงในเดือนถัดไป

2. ค่าบริการตรวจสอบบัญชี

กรุณากรอกข้อมูลของธุรกิจที่กำหนดไว้ด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินค่าบริการตรวจสอบบัญชี
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ปริมาณเอกสารรายเดือน
กิจการมีสินค้าคงเหลือ
กิจการมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ชนิดต่าง ๆ
กิจการมีสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร
กิจการมีสัญญาเช่าซื้อ / สัญญาลิสซิ่ง เช่น ยานพาหนะ
กิจการมีเงินกู้ยืมระยะสั้น /ยาว จากแหล่งเงินกู้นอกประเทศ
กิจการมีสัญญาเงินกู้ยืม / ตั๋วสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงินภายในประเทศ
กิจการมีรายการระหว่างกันกับบริษัทในเครือ
คะแนนรวม 0 คะแนน
 1260
ผู้เข้าชม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อผู้ติดต่อ :
ชื่อบริษัท :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
คะแนน :
รายการตัวเลือกค่าบริการตรวจสอบบัญชี :
captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์